Последни новини:  Награждаване на победителите в математическия турнир Иван Салабашев - 2010   Класиране на математическия турнир Иван Салабашев - 2010   Класиране на математическото състезание „Европейско кенгуру” - 2010 г. - Пловдив http://smb-plovdiv.org/EK2010_tablitsa_Plovdiv.htm   Награждаване на победителите в математическия турнир Иван Салабашев   


УСТАВ


Чл. 1.

(1) Съюзът на математиците в България (СМБ) е доброволна, творческа, обществена, неполитическа организация.

(2) Членове на СМБ могат да бъдат физически лица и юридически лица, които проявяват интерес или дейността им е свързана с математиката и информатиката.

(3) СМБ може да бъде колективен член на други творчески организации у нас и в чужбина.

(4) СМБ е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява обществено полезна дейност по смисъла на чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ в областта на математиката и информатиката и свързаните с тях приложни дейности.

Чл. 2.

(1) СМБ има за основна цел изучаването на процесите, които влияят върху:

1. научното, приложното и образователното равнище на математиката и информатиката;
2. мястото и значението на математиката и информатиката в цялостната структура на обществото;
3. математическата култура (обща, професионална и потребителска.

(2) СМБ прави достояние на обществеността ролята и значението на математическите науки и проблемите на тяхното развитие и популяризира постиженията на математиката и информатиката, както и на приложенията им.

(3) СМБ съдейства за:

1. развитието на математиката и информатиката и техните приложения;
2. развитието на образованието по математика и информатика на всички нива;
3. професионалната квалификация на членовете си;
4. прилагането на математиката и информатиката в другите науки, техниката, материалното производство и управле­нието;
5. създаването и развитието на интереси в младежта към математиката и информатиката.

(4) СМБ представя постиженията на българската математическа наука и образование у нас и в чужбина.

(5) СМБ разпространява педагогически опит при преподаване на математика и информатика.

(6) СМБ съдейства за защита на професионалния статут и интереси на членовете си.

(7) СМБ развива международна научна, приложна и образователна дейност в областта на математиката и информатиката.

Чл. 3.

За постигане на своите цели СМБ:

1. организира и съдейства за провеждане в страната на вътрешни и международни конгреси, конференции, симпозиуми и други научни, педагогически и учебни мероприятия;
2. провежда сесии, чествания, беседи и други;
3. организира клубове, библиотека и други форми за културен и научен живот;
4. организира постоянно действащи семинари;
5. сътрудничи на държавни органи и ведомства, които отговарят за науката, приложенията и образованието;
6. спонсорира издателска дейност в областта на математиката и информатиката;
7. провежда обсъждания на научни издания, книги, научна учебна литература и други в областта на математиката и информатиката и техните приложения;
8. съдейства за научното ръководство на ученици, студенти, аспиранти и специализанти;
9. предлага свое участие и представители в научни съвети и органи за присъждане на научни степени и звания;
10. организира експертни групи за оценка на учебни програми по математика и информатика и на учебна документация по тези предмети;
11. изгражда съвместно с държавните научни и просветни органи центрове за квалификация на преподаватели по математика и информатика;
12. организира и провежда конкурси, свързани с развитието на математиката и информатиката, както и с тяхното преподаване и популяризиране;
13. организира съвместно със съответните ведомства олимпиади и други състезания по математика и информатика;
14. присъжда награди и отличия на свои членове или колективи за високи постижения в математиката и информатиката, както и в преподаването им;
15. прави предложения за присъждане на правителствени и държавни награди на свои членове;
16. отпуска творчески помощи на свои членове;
17. отпуска социални помощи на свои членове;
18. дава стипендии на учащи се.

Чл. 4. Предметът на дейност на СМБ е:

1. да поддържа творчески връзки и да сътрудничи с други научни организации у нас и в чужбина;
2. да членува в международни организации и да участва в международни научни и учебни изяви;
3. да подпомага индивидуалното членуване на свои членове в международни организации по математика и информатика;
4. да съдейства за международния обмен на информация в областта на математиката и информатиката;
5. да съдейства за публикуването на научни и научно­популярни трудове в чужди издания;
6. да осъществява всички дейности, посочени в чл. 3 от настоящия Устав.

II. СТРУКТУРА, РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Чл. 5.

(1) Ръководни органи на СМБ са: Общото събрание (ОС), Управителният съвет (УС), Изпълнителното бюро (ИБ) и Председателят на СМБ.

(2) Общото събрание на СМБ се провежда поне един път годишно. ОС взема решенията си с обикновено мнозинство с изключение на случаите по чл. 7, т. 1 и т. 3, в които е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите. Гласуването е явно, освен в случаите, в които ОС вземе друго решение.

(3) Извънредно Общо събрание се свиква по решение на Управителния съвет или по искане на една десета от членовете на СМБ.

(4) Общото събрание се свиква от УС чрез писмена покана, която следва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.
1. Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на мястото за обяви в сградата, в която се намира управлението на СМБ, най-малко един месец преди насрочения ден.
2. В случай, че не се събере необходимият брой делегати, заседанието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

(5) Участниците (делегатите) в Общото събрание се избират от всяка от секциите на СМБ на квотен принцип измежду членовете на секцията. Квотата се определя от УС в зависимост от броя на членовете на всяка секция по формула, определена от УС.

(6) Делегатите, които са представители на членовете -юридически лица, се избират по регламент, определен от УС.

(7) Членовете на УС са по право делегати на Общото събрание на СМБ.

Чл. 6.

Между Общите събрания СМБ се ръководи от УС, който се състои от 3 до 27 члена.

Чл. 7.

Общото събрание на СМБ:

1. приема, изменя и допълва Устава;
2. избира и освобождава членовете на УС;
3. взема решения за преобразуване или прекратяване на СМБ;
4. приема и обсъжда основните насоки за дейността на СМБ;
5. приема бюджета на СМБ;
6. приема отчета за дейността на УС;
7. отменя решенията на другите органи на СМБ, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СМБ;
8. избира почетни членове на СМБ;
9. избира почетен председател на СМБ;
10. може да отменя актове на УС, които противоречат на целите на СМБ.

Чл. 8.

(1) Управителният съвет избира Председател на СМБ, който е член на УС и представлява СМБ в страната и чужбина.

(2) Управителният съвет избира Изпълнително бюро и определя неговата численост и структура.

(3) Управителният съвет:

1. представлява СМБ чрез своя Председател и определя обема на представителна власт на отделни негови членове. Организира и координира дейностите на СМБ по изпълнение на решенията на Общото събрание;
2. определя нормативите за избиране на делегати за Общото събрание и подготвя и организира провеждането му;
3. управлява и се разпорежда с имуществото на СМБ при спазване изискванията на Устава;
4. между Общите събрания избира почетни членове на СМБ;
5. прави предложения за правителствени и държавни награди на членове на СМБ;
6. периодично приема доклади за работата на Изпълнителното бюро;
7. присъжда морални и материални награди на членове на СМБ;
8. взема решения за създаване на фондове и приема правилник за набиране па средства и за тяхното изразходване;
9. подпомага и ръководи дейностите на секциите и членовете на СМБ;
10. взема решения за създаване на търговски дружества съгласно закона и упражнява правата на собственика на капитала върху дялове или акции;
11. утвърждава представителите в органите на управление на търговските дружества и приема годишните им отчети и баланси;
12. взема решения за създаване на съюзни печатни издания;
13. утвърждава новообразувани секции;
14. приема за членове на СМБ юридически лица или прекратява членството им;
15. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на СМБ;
16. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на СМБ;
17. определя реда и организира извършването на дейността на СМБ, включително и гази в обща полза, и носи отговорност за това;
18. определя адреса на СМБ;
19. взема решения по всички други въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на СМБ;
20. може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС;
21. приема други вътрешни актове.

(4) Управителният съвет заседава поне два пъти годишно.

(5) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

(6) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват поне две трети от неговите членове.

(7) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Гласуването е явно, освен ако Управителният съвет не реши друго. Решенията на УС в хипотезите на чл. 14, ал.2 и чл. 31, т. 3 и т. 6 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

(8) УС се свиква на заседание от Председателя или по искане на не по-малко от една трета от членовете му.

(9) Заседанието на Управителния съвет се обявява поне десет дни преди неговото провеждане, като се посочва датата, часът, мястото и дневният ред. Материалите за заседанието на съвета се предоставят в същия срок на членовете му и на секциите.

(10) Членовете на УС се избират за срок от 4 години.

Чл. 9.

(1) Към УС на СМБ се създава Изпълнително бюро (ИБ).

(2) ИБ се ръководи от Председателя на СМБ.

(3) Изпълнителното бюро:

1. привежда в изпълнение решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. реализира непосредствено международните дейности на СМБ съобразно решенията на УС;
3. организира и подготвя заседанията на Управителния съвет;
4. организира и съдейства за публикуването на печатни издания на СМБ;
5. прави предложение пред Управителния съвет за утвърждаване на щата на СМБ;
6. организира и ръководи финансовата и деловодна дейност на СМБ в съответствие с решенията на УС;
7. организира приложната дейност на СМБ;
8. оказва методическа помощ на секциите и членовете при организиране и провеждане на дейностите им;
9. прави предложение пред Управителния съвет за утвърждаване на представителите в търговските дружества с участие на СМБ и отчетите им.

Чл. 10. Председателят на СМБ:

(1) Ръководи заседанията на УС и ИБ;

(2)
1. организира изпълнението на решенията, приети от колективните органи на СМБ;
2. представлява СМБ в отношенията му с държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица;
3. разпорежда се със средствата на СМБ в изпълнение на вече взети от колективните органи решения;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с щатните служители на СМБ, както и други договори във връзка с упражняване на правата на собственост по отношение па търговските дружества.

(3) Определя лице, което да го замества, когато не може да изпълнява функциите си.

Чл. 11.

(1) Основна организационна единица на СМБ е секцията. Тя се изгражда на териториален или производствен принцип.

(2) Секция на СМБ се учредява най-малко от 7 души.

(3) Учредяването на секцията става на учредително събрание, на което се избира ръководство на секцията и се съставя учредителен протокол.

(4) Копие от учредителния протокол се изпраща за утвърждаване от УС. След утвърждаването на секцията от УС, тези от нейните учредители, които до момента не са индивидуални членове на СМБ, стават такива.

Чл. 12.

(1) Ръководен орган на секцията е нейното общо събрание, което се провежда поне веднъж годишно.

(2) Събранието на секцията се свиква чрез своевременно уведомяване на всички членове за датата, часа, мястото и дневния ред.

(3) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство при условие, че присъстват повече от половината членове на секцията. Ако в обявения час на събранието няма кворум, то започва един час след обявеното време и взема решения, независимо от броя на присъстващите.

(4) Извънредно общо събрание се свиква по искане на поне една четвърт от членовете на секцията.

Чл. 13. Общото събрание на секцията:

1. определя мандата на ръководството на секцията, който е до 3 години;
2. избира председател и членове на ръководството;
3. приема доклада на ръководството за отчетния период;
4. обсъжда и приема главните насоки на дейността на секцията.

Чл. 14. Ръководството на секцията:

1. организира и ръководи секцията в изпълнение на целите и основните дейности на СМБ от настоящия Устав;
2. води деловодството и финансовата дейност на секцията съгласно решенията и указанията на УС и ИБ;
3. прави предложения пред УС за утвърждаване на финансовия отчет, бюджета и щатното разписание па секцията;
4. изготвя ежегодни планове за дейността си;
5. отпуска помощи на свои членове във връзка с повишаване на тяхната научна и педагогическа квалификация;
6. организира или спонсорира извънкласни и извънаудиторни форми на работа с младежта, научни и учебни мероприятия;
7. подпомага свои членове за участие в научни и учебни изяви у нас и в чужбина;
8. организира и провежда форми за повишаване на квалификацията на членовете на секцията.

III. ЧЛЕНОВЕ

Чл. 15. СМБ има индивидуални членове и членове - юридически лица.

Чл. 16.

(1) Индивидуалните членове са редовни и почетни.

(2) Редовните индивидуални членове са физически лица, които приемат целите на СМБ, признават настоящия Устав и плащат членски внос. Те се приемат за членове на СМБ от ръководството на секцията по месторабота или местоживеене въз основа на писмена молба. Молбата се разглежда в срок от един месец от подаването й.

Чл. 17.

(1) За почетни членове на СМБ могат да бъдат избирани негови дългогодишни активни членове, които са допринесли за развитието на математиката и информатиката или преподаването им и имат големи заслуги към СМБ.

(2) Мотивирани предложения за почетни членове могат да правят Управителният съвет, ръководствата на секциите, както и отделни членове на СМБ.

(3) Почетните членове се освобождават от членски внос.

(4) По реда на ал. 2 за почетни членове могат да бъдат избирани и чуждестранни граждани.

(5) Почетните членове се водят на отчет при Изпълнителното бюро.

(6) Почетните членове са гости на Общото събрание.

Чл. 18.

(1) Всеки индивидуален член на СМБ има право да избира и да бъде избиран във всички органи на СМБ.

(2) Индивидуалните членове на СМБ получават от секциите и органите на СМБ помощ и съдействие при осъществяване на своите творчески идеи и предложения.

(3) Индивидуален член, който не е платил членски внос за една година, се счита за доброволно напуснал.

(4) Редовен член на СМБ може да бъде изключен, ако нарушава Устава или с дейността си руши авторитета на СМБ. Той се изключва от съюза с решение на общото събрание на секцията. Това решение подлежи на утвърждаване от УС.

Чл. 19.

(1) Членовете на СМБ - юридически лица се приемат с решение на УС.

(2) Членовете на СМБ - юридически лица плаща! годишен членски внос, който се определя от УС.

IV. ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

Чл. 20. Съюзът на математиците в България набира средствата си от:

1. членски внос;
2. субсидии, дарения, завещания;
3. предоставяне на парични средства от търговски дружества.

Чл. 21. Членовете на СМБ заплащат годишен членски внос, размерът на който се определя от Управителния съвет. Неработещите пенсионери, учащите се и безработните плащат половината от този размер.

Чл. 22. Секциите предоставят половината от събрания членски внос на разпореждане на Управителния съвет.

Чл. 23.

(1) Секциите използват самостоятелно средствата си само за изпълнение на идеалните цели на СМБ.

(2) Управителният съвет и секциите имат банкови сметки. Решение за откриване на нови банкови сметки се взема от УС или ИБ.

Чл. 24. Секциите използват и управляват за свои нужди имущество на СМБ, предоставено им с решение на УС.

Чл. 25.

(1) УС отчита финансовата дейност на СМБ пред Общото събрание.

(2) Изпълнителното бюро отчита финансовата дейност на СМБ ежегодно пред Управителния съвет.

(3) Търговските дружества към СМБ се отчитат ежегодно пред Управителния съвет.

(4) Ръководството на секцията отчита финансовата си дейност ежегодно пред общото събрание на секцията. Финансовият отчет се изпраща за приемане и утвърждаване от УС на СМБ.

(5) СМБ развива стопанска дейност, която е свързана с целите и предмета на основна дейност, предвидени в настоящия Устав, като ползва приходите от стопанската дейност само за постигане на целите на СМБ.

(6) Във връзка с предходната алинея СМБ развива стопанска дейност за: организация и провеждане в страната на вътрешни и международни конгреси, конференции, симпозиуми и други научни, педагогически и учебни мероприятия, издателска дейност в областта на математиката и информатиката, както и всички дейности, които не са в противоречие със закона и основните цели на СМБ.

(7) СМБ може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за реализиране на целите по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ. Тук важат правилата на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 26.

(1) Ежегодно УС съставя годишен счетоводен отчет и го представя за проверка (заверка) от лицензиран счетоводител, определен от ОС на СМБ или УС.

(2) В същия срок УС изготвя доклад за дейността па СМБ със съдържанието по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

(3) В срок до 31 май всяка година УС заявява за вписване в централния регистър и представя проверка или заверка на годишен счетоводен отчет, доклада по предходната алинея и всички изискуеми документи съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 27. ОС на СМБ и УС водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 28. СМБ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 29.

(1) Седалището на СМБ е гр. София, Община Слатина.

(2) Адресът на управление на СМБ е гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8.

Чл. 30. СМБ има кръгъл печат с надпис в кръгов венец "Съюз на математиците в България", а в средата - "Република България".

Чл. 31. Секциите на СМБ имат кръгъл печат с надпис в кръгов венец "Съюз на математиците в България", а в средата -названието на секцията и населеното място.

Чл. 32.

(1) Съществуването на СМБ не е ограничено със срок. СМБ може да бъде прекратен с решение на ОС или по решение на Окръжния съд по седалището му в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

(2) При прекратяване се прилагат разпоредбите па Търговския закон. Ликвидацията се извършва от УС, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 на ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжен съд по седалището на СМБ.

Чл. 33. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и българското законодателство. В случай че разпоредбите на този Устав противоречат на закона, те се заместват по право от повелителните му правила (на закона).

Чл. 34. С настоящето изменение и допълнение се променя Уставът на СМБ, приет на неговия Пети конгрес от 04 април 1995 година. Промяната на Устава влиза в сила от момента на приемането му от Седмия конгрес на СМБ, състоял се на 8 април 2001 година.СМБ - Пловдив

Copyright © 2006 СМБ-Пловдив